Caràcter propi del Centre

NATURALESA

El Centre d'Educació Especial Tilmar de l'Arquebisbat de Tarragona, gestionat per la Fundació Sant Fructuós, té com a missió l'educació integral dels infants i joves amb discapacitat, amb un sentit cristià de la vida, acompanyant-los junt amb les seves famílies en el seu procés formatiu, per potenciar el desenvolupament de les seves capacitats en el camí cap a la seva realització personal.

 

Com a la resta de col·legis diocesans, participa en la missió evangelitzadora de l'església catòlica de manera explícita i compartida per tots el membres de la comunitat escolar, i està obert a tot tipus de famílies, sense discriminació, facilitant l'accés a l'educació independentment de la seva situació social o econòmica.

 

La inspiració catòlica promou la formació integral de l'alumnat d'acord amb una concepció cristiana de l'ésser humà, de la vida i del món.

 

La responsabilitat primordial de l'educació correspon, tanmateix, a les mares i pares, els quals trien lliurement el tipus d'educació per als seus fills expressat en aquest ideari.

 

L'Arquebisbat, mitjançant la Fundació Sant Fructuós, vetlla per tal que es garanteixi el caràcter propi del projecte educatiu, el qual en llurs aspectes fonamentals, s'exposa en aquest document.

PRINCIPIS BÀSICS I OBJECTIUS DE LA NOSTRA PROPOSTA EDUCATIVA

La tasca educativa que es porta a terme en el centre d'Educació Especial Tilmar pretén l'educació integral dels alumnes amb discapacitat, amb les següents característiques i objectius:

 

 • Educar des de la particularitat de cada alumne, promovent una educació personalitzada segons les seves necessitats educatives especials, amb una acció pedagògica adaptada a les seves peculiaritats. L'educació s'orienta al ple desenvolupament de la seva personalitat en els seus diferents àmbits.
 • Acompanyar l'alumnat en el seu procés d'identificació personal, d'autoconeixement, d'acceptació de les pròpies capacitats i limitacions, oferint-li un marc de valors que li permeti la cerca de la felicitat i realització personal.
 • Ajudar al desenvolupament gradual de la seva autonomia personal, propiciant la seva capacitat reflexiva i crítica, el domini de si mateix i l'ús de la llibertat responsable.
 • Afavorir un procés d'ensenyament i aprenentatge que promou el desenvolupament harmònic de la personalitat de cada alumne i fomentar, mitjançant diverses activitats formatives, l'esforç necessari per aconseguir l'excel·lència en el propi treball, de manera que cadascú assoleixi el màxim rendiment possible per tal de millorar la qualitat de vida.
 • Desenvolupar itineraris educatius des de l'etapa d'educació infantil fins a la inserció social i laboral centrats en les possibilitats i necessitats de cada alumne.
 • Facilitar el desenvolupament d'aprenentatges competencials des del treball de continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals, adaptats a la diversitat de l'alumnat, de manera que es possibiliti el coneixement dels elements bàsics del seu entorn i així aconseguir la millor integració social.
 • Ensenyar els principis ètics i socials que orientin els alumnes en la seva vida personal, professional i social.
 • Proposar i acompanyar l'alumnat, des del nostre ideari cristià i amb l'ajut de les diferents activitats pastorals del centre, cap a una vivència de la fe i els valors evangèlics.

 

L'estil dels nostres centres volem que es caracteritzi per:

 • El recurs constant a la raó i el diàleg.
 • Una actitud acollidora, que afavoreixi la confiança.
 • Una amistat i esperit de família que facilitin la convivència.
 • L'optimisme i l'alegria, que infonen un estil juvenil en totes les relacions socials i personals de l'alumnat.
 • Una convivència constant entre joves (alumnat), educadors i famílies.

 

Participació i responsabilitat de la comunitat educativa en el projecte educatiu dels centres

La finalitat del conjunt de la comunitat educativa és l'educació integral dels alumnes, així com la formació personal i millora professional de tots els membres que la constitueixen. Això es construeix i enriqueix mitjançant una participació activa, coordinada i responsable, d'acord amb la capacitat de cada un i l'aportació de tots, segons les pròpies possibilitats i competències.

 

Perquè l'acció educativa sigui eficaç, es considera imprescindible l'harmonia entre l'educació que l'alumnat rep de les famílies i la que s'imparteix als centres. Es fomenta una estreta col·laboració, especialment mitjançant les tutories, a fi i efecte de recolzar i complementar els criteris educatius. Els centres tenen cura de proporcionar a les famílies l'ajut necessari per a millorar la seva formació envers l'educació dels seus fills i filles.

 

La tasca docent i educativa del professorat es desenvolupa en conformitat amb els principis bàsics d'acord amb l'organització escolar, amb les normes de funcionament i amb les instruccions que en tot moment puguin rebre de la direcció del centre.

 

La intervenció dels pares i mares en la vida de les escoles s'expressa de forma individual i particular, però també col·lectivament, mitjançant l'Associació de Mares i Pares, que serà el canal de col·laboració i participació dels pares d'alumnes en l'escola, envers l'assoliment dels seus objectius i mantenint la identitat exposada.

 

La direcció té la responsabilitat de l'organització i direcció de les activitats docents i formatives, proporcionant els conductes escaients perquè les mares i pares, l'AMPA, el professorat, el personal no docent i l'alumnat participin de forma activa en les tasques del centre, segons la capacitat i el grau de responsabilitat.

 

Les normes de règim intern i disciplina acadèmica de cada centre han de ser respectades per tothom, com un mitjà necessari per assegurar la convivència de la comunitat educativa i el desenvolupament de la responsabilitat personal.